§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: Akcji) jest The One Group sp. z o.o., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki, NIP: 7393879374, Regon: 36829838

2. Akcja trwa od 1 września do 20 grudnia 2022r. (Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Akcji ).

3. Uczestnicy akcji promocyjnej dokonują zakupu produktów marki SOL’S w The One Group Sp. z o.o. w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r. w celu realizacji targetów zakupowych.

4. Za dokonanie sprzedaży lub doprowadzenie do sprzedaży Uczestnicy otrzymują wskazane nagrody.

5. Akcja promocyjna ma charakter sprzedaż premiowej i nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.)

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI ORAZ NAGRODY

1. Uczestnikiem Akcji może zostać agencja reklamowa lub pracownicy agencji reklamowych, którzy zrealizują wartościowe targety zakupowe:

a) Za zakup produktów marki SOL’S za kwotę minimum 300 000 zł netto w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r. agencja lub pracownik agencji, który zrealizuje minimum zakupowe otrzyma 2 osobowy wyjazd na weekend do Paryża w I kwartale 2023r.

b) Za zakup produktów marki SOL’S za kwotę minimum 150 000 zł netto w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r. agencja lub pracownik agencji, który zrealizuje minimum zakupowe otrzyma szampana Don Perignon.

c) Za zakup produktów marki SOL’S za kwotę minimum 85 000 zł netto w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r. agencja lub pracownik agencji, który zrealizuje minimum zakupowe otrzyma zestaw 6 francuskich win.

Koszty transportu nie są zaliczane do wartości minimum zakupowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest łączne spełnienie następujących warunków:

 a) zapoznanie z regulaminem Akcji i jego akceptacja,

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1 a, b lub c.

c) zgłoszenie udziału w Akcji poprzez podanie przez uczestnika danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, a w szczególności adresu e-mail do kontaktu z Organizatorem.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Akcji nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu pierwszym (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY AKCJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD ORAZ REKLAMACJE

1. Przedmiotem Akcji jest zrealizowanie wartościowego targetu zakupowego wskazanego w  §2 p.1 a, b lub c.

2. Nagrody otrzyma agencja lub wskazani przez jej właścicieli pracownicy, którzy zrealizowali target zakupowy uprawniający do otrzymania danej nagrody.

3. Nagroda za udział w Akcji zostanie przyznana, pod warunkiem, iż w związku z udziałem w Akcji, agencje lub ich przedstawiciele::

a) dokonają terminowych płatności faktur zakupowych na rzecz The One Group, potwierdzających zakup produktów marki SOL’S w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r.

b) nie dokonają zwrotu produktów marki SOL’S kupionych w okresie od 1 września do 20 grudnia 2022r.

c) uregulują wszystkie płatności na rzecz The One Group za zakup produktów marki SOL’S do 31 grudnia 2022r.

4.. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania, skargi lub reklamacji. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z odrzuceniem skargi lub reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia Akcji, na wskazany przez niego w trakcie rejestracji w Akcji adres e-mail.

 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, osoba powiadomiona przez Organizatora powinna odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie przedstawiciel firmy The One Group

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI

1. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez jej Uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. W Akcji wezmą udział tylko te agencje i ich przedstawiciele, którzy przekażą swoje dane wskazane w pkt. 1 do 20 grudnia 2022 r.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji oraz w związku z wydaniem nagród, tj. w celu realizacji umowy z uczestnikiem Akcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, The One Group, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania Akcji oraz do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń.

6. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu co do określonego przetwarzania danych jak również do żądania usunięcia dotyczących go danych oraz złożenia skargi do organu nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Złożenie żądania usunięcia danych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Akcji. W takim wypadku dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestnika do czasu przedawnienia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Dane osobowe uczestnika Akcji nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem administratora: biuro@sandex.pl

§ 5 PODATEK OD NAGRÓD

  1. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 36 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDF), zdobywca nagrody zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową, wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nie przekraczająca kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDF).
  2. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, Organizator przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości nagrody z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda nie podlega wypłacie. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do potrącenia stosowanego podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej.
  3. W przypadku, gdy nagroda należna jest bezpośrednio Agencji, stanowi ona przychód Agencji i rozliczana jest bezpośrednio przez Agencję.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności w ramach Akcji oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.
  2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nieodebrane nagrody przepadają.
  3. Podanie adresu e-mail do komunikacji w ramach Akcji równoznaczne jest z przystąpieniem Uczestnika do Akcji.
  4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o zakresie zmian w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie w formie wiadomości e-mail.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.